Ekosystem d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
T: (02) 450 23 70
F: (02) 450 23 71
E:

Enota Koper
Šmarska cesta 5D, 6000 Koper
T: (05) 625 01 86
F: (05) 625 01 89

Enota Ljubljana
Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana
T: (01) 256 02 02
F: (01) 256 01 93

Povpraševanje

Pooblastila

Akreditacijske listine

Slovenska akreditacija

Akreditacijska listina št.: LP-77 z dne 27.12.2005 - Preskuševalni laboratorij

 • Meritve hrupa
 • Meritve elektromagnetnega sevanja
 • Meritve emisij snovi v plinastem stanju

Pooblastila

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 • Odločba št. 02039-26/2005 z dne 19-07-2006 za dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnopsti pri delu:
  • Opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih škodljivosti in kemičnih škodljivosti v delovnem okolju;
  • Opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme;
  • Izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
  • Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo;
 • Pooblastilo za usposabljanje koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih št.: 102-02-050/03-008
 • Pooblastilo za opravljanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih št.: 208/03-208

Ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in reševanje:

 • Pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite izdalo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje št. 8450-93/2006-2 z dne 9. 5. 2006;
 • Pooblastilo za izvajanje usposabljanj za varstvo pred požarom (Št. 845-04/34/2003-2);
 • Imenovanje za opravljanje tehničnih in kontrolnih preizkusov zaklonišč ter izdajanje potrdil o primernosti zaklonišč (Št. 843-01-8/2004-1);

Ministrstvo za okolje in prostor RS:

 • Odločba o imenovanju za okoljskega izvedenca (št.: 35401-146/2004)
 • Pooblastilo za izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa (Št.: 35445-10/2005);
 • Pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire elektromagnetnega sevanja (Št. 35459-3/2005 z dne 03.01.2006);
 • Pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak (Št. poobl.: 35421-23/2005);

Ministrstvo za gospodarstvo RS:

 • Pooblastilo za izvajanje električnih meritev na elektroinstalacijah jakega in šibkega toka ter strelovodne zaščite, ki ga je izdalo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, (Št. 31401/086/95-0100-KE);

Strokovni izpiti glede na ZGO-1 (vpisani v imenik odgovornih projektantov pri IZS):

 • 5 diplomiranih elektro inženirjev z opravljenim strokovnim izpitom glede na ZGO-1 za tehnično projektiranje načrtov električnih inštalacij in električne opreme ter načrtov telekomunikacij;
 • 1 diplomiran strojni inženir z opravljenim strokovnim izpitom glede na ZGO-1 za tehnično projektiranje načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme;
 • 2 diplomirana inženirja z opravljenim strokovnim izpitom glede na ZGO-1 s področja požarne varnosti;

Podjetje ima za izvajanje storitev sklenjeno zavarovanje odškodninske odgovornosti iz dejavnosti.