PROJEKTIVA

V okviru projektiranja izdelujemo skoraj vse elaborate, študije, načrte, ocene in poročila, ki so del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. To so:

  • Ocene in poročila vplivov na okolje ter revizije poročil
  • Določitev vplivnega območja
  • Študije varstva pred požarom
  • Študija izvedljivosti alternativnoh sistemov za oskrbo z energijo
  • Elaborati učinkovite rabe energije v stavbah in elaborati zaščite pred hrupom v stavbah
  • Elaborati eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
  • Izdelava varnostnih načrtov
  • Izdelava požarnih redov z izvlečki
  • Izdelava evakuacijskih načrtov
  • Ocena požarne ogroženosti
  • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
  • Načrt zaščite in reševanja