Določitev vplivnih območij

Zakon o graditvi objektov (uradno prečiščeno besedilo) /ZGO-1-UPB1/(Ur.l. RS, št. 102/2004 (14/2005 - popr.)) opredeljuje pojem vplivnega območja, kdo ga je dolžan prikazati, v kateri projektni dokumentaciji in čemu je namenjeno.

Vplivno območje objekta je tridimenzionalni prostor ob, nad in pod načrtovanim objektom, v katerem je ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo predvidena dopustna emisija snovi ali energije iz objekta v okolje in drugi vplivi objekta na okolico.

Projektant določi vplivno obmocje objekta tako, da preveri morebitne možne vplive objekta na tla, vodo, zrak, sosednje objekte in zdravje ljudi in takšne vplive prikaže v projektni dokumentaciji.

Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008) definira, da se vplivno območje objekta določi na podlagi poprej ugotovljenih pričakovanih vplivov na okolico in ga je treba prikazati kot:

  • vplivno območje v času gradnje oziroma izvajanja del in
  • vplivno območje objekta, ko bo objekt v uporabi oziroma obratovanju.

Pričakovani vplivi na okolico se določijo glede na lastnosti nameravane gradnje ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo.

Med pričakovanimi vplivi na okolico je treba posebej prikazati zlasti pričakovane vplive na izpolnjenost bistvenih zahtev nepremičnin v okolici nameravane gradnje, to je:

  • vplive na njihovo mehansko odpornost in stabilnost,
  • vplive na njihovo varnost pred požarom,
  • vplive na njihovo higiensko in zdravstveno zašcito in varstvo okolice,
  • vplive na njihovo varnost pri uporabi,
  • njihovo zaščito pred hrupom in
  • varčevanje z energijo in ohranjanje toplote v njih.