Izdelava izjav o varnosti z oceno tveganja

ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU (Uradni list RS, št. 43/2011) določa, kot prvo obveznost delodajalca, da mora vsak delodajalec v pisni obliki izdelati in sprejeti Izjavo o varnosti.

Izjava o varnosti je pisni dokument, s katero kot delodajalec pisno izjavite, da v Vašem podjetju izvajate vse ukrepe za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, da obveščate in usposabljate zaposlene s področja varstva in zdravja pri delu, jim dajate navodila, da imate ustrezno organizirano podjetje glede varstva pri delu, ter da zagotavljate potrebna materialna sredstva v ta namen. Strnjeno povedano je Izjava o varnosti program, kjer so v pisni obliki opredeljeni minimalni ukrepi za zmanjšanje tveganj za nastanek poškodb in bolezni za vse zaposlene ali so z delom v podjetju kakor koli povezani.

Sestavni del Izjave o varnosti je ocena tveganja. Ocena je izdelana na podlagi dejanskega stanja v podjetju, kjer se sistematično evidentirajo, proučujejo in ocenijo vsi možni vzroki za nastanek poškodb in bolezni na Vaših delovnih mestih. Pri oceni tveganja ne gre za iskanje napak v Vašem podjetju, temveč k preventivnemu preprečevanju nezaželenih morebitnih poškodb in poklicnih bolezni.

To dosežemo z določitvijo minimalnih ukrepov, s katerimi se delodajalec obveže, da bo zagotovil ustrezno varnost pri delu in bo zaščitil zdravje delavcev. Ti ukrepi so najpomembnejši del izjave o varnosti z oceno tveganja.

Izjavo o varnosti in oceno tveganja je potrebno revidirati, dopolniti oz. popraviti če se dodajo novi ali spremenijo stari tehnološki ali delovni procesi, se dodajo ali ukinejo nova delovna mesta, se spremeni število zaposlenih, podatki, na katerih je temeljilo ocenjevanje niso več ažurni ter obstajajo možnosti ali načini za izpopolnitev ocenjevanja,…