Izdelava požarnih redov z izvlečki

Požarni red morajo imeti lastniki ali uporabniki poslovnega, industrijskega ali stanovanjskega objekta.

V požarnem redu se določi:

 • organizacijo varstva pred požarom, zlasti naloge in odgovornosti zaposlenih, obiskovalcev, gostov oziroma stanovalcev pri preprečevanju nastanka požara,
 • ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne ali bivalne razmere, ter način in kontrolo izvajanja teh ukrepov,
 • navodila za ravnanje v primeru požara, zlasti naloge, odgovornosti in postopke za ukrepanje za zaposlene, obiskovalce ali goste oziroma stanovalce ob nastanku požara, ter naloge in odgovornosti zaposlenih oziroma stanovalcev po požaru,
 • vrste in načine usposabljanja zaposlenih oziroma stanovalcev.

Obvezne priloge požarnega reda so:

 • izvleček požarnega reda,
 • navodila za posameznike,
 • požarni načrt (za poslovne, industrijske, stanovanjske in druge objekte, v katerih obstaja srednja, srednja do povečana, velika ali zelo velika požarna ogroženost).
 • načrt evakuacije (za bolnice, domovi za ostarele, šolah, hotelih in drugih objektih, ki so namenjeni nastanitvi gostov, ter v objektih, kjer se lahko začasno zbere več kot 100 ljudi, mora biti v vsaki sobi ali v prostoru, kjer se zbirajo ljudje)
 • evidenčni listi o rednih pregledih ter vzdrževanju in servisiranju opreme, naprav in drugih sredstev za varstvo pred požarom,
 • evidenčni listi o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom,
 • evidenčni listi o požarih, eksplozijah, gasilskih intervencijah ter nastali škodi,
 • kontrolni listi.