Izdelava študije požarne varnosti

Izdelava študije je obvezna za požarno zahtevne in požarno zelo zahtevne stavbe, določene s pravilnikom o požarni varnosti v stavbah. Izdelava študije je obvezna tudi za naslednje gradbeno inženirske objekte:

 • predore, namenjene za javni cestni in železniški promet dolžine 500 m in več ter mestne predore dolžine 350 m in več
 • črpališča naftnih derivatov oziroma zemeljskega plina,
 • plinske postaje prenosnih in distribucijskih plinovodnih omrežij,
 • transformatorske postaje za pretvorbo visoke napetosti na nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, če je njihova tlorisna površina 20 m2 ali več in telefonske centrale,
 • elektrarne,
 • objekte kemične industrije,
 • letališča in objekte navigacijskih služb zračnega prometa,
 • pristanišča in marine.

Cilj požarne in eksplozivne zašcite v objektu je zavarovanje oseb in premoženja v najvecji možni meri. Požarna in eksplozijska zašcita je zasnovana na:

 • Uporaba pasivnih gradbenih ukrepov
 • Uporaba aktivnih ukrepov požarne zaščite
 • Uporaba sistemskih organizacijskih ukrepov protipožarne zaščite