Izvajanje strokovnih nalog, zdravje in varnost pri delu

Izvajanje strokovnih nalog obsega predvsem podrocja (strokovni delavec za varnost in (zdravje) pri delu):

Varnost in zdravje pri delu

 • Svetovanje in strokovna pomoč pri uporabi, načrtovanju in gradnji delovnih in pomožnih prostorov ter opreme in instalacij za zagotavljanje sprejemljivih in/ali predpisanih parametrov delovnega okolja ter ergonomsko urejenega delovnega okolja;
 • Svetovanje in strokovna pomoč pri načrtovanju, izbiri in vzdrževanju delovne opreme ter pri načrtovanju in izbiri osebne varovalne opreme;
 • Svetovanje in strokovna pomoč pri uporabi obstoječih predpisov ter sprotno obveščanje o spremembah obstoječih in novih predpisih;
 • Svetovanje, strokovna pomoč, usklajevanje in usmerjanje pooblaščenih in drugih vodilnih delavcev;
 • Analiza in preučevanje varnosti in zdravja pri delu, priprava optimalnih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter spremljanje in nadzor izvajanja ukrepov;
 • Svetovanje in strokovna pomoč pri organizaciji internega spremljanja in nadzora izvajanja ukrepov,
 • Svetovanje, strokovna pomoč in izvajanje usposabljanj in poučevanj;
 • Svetovanje, strokovna pomoč in vodenje predpisanih evidenc;
 • Svetovanje in strokovna pomoč pri izbiri osebne varovalne opreme;
 • Svetovanje in strokovna pomoč pri organizaciji in urejanju zdravstvene preventive (predhodne in obdobne...) In sodelovanje s pooblaščenim zdravnikom;
 • Svetovanje, strokovna pomoč in izvajanje pregledov delovne opreme;
 • Svetovanje, strokovna pomoč in izvajanje meritev in preiskav parametrov delovnega okolja;
 • Revizija izjave o varnosti.

Varstvo pred požarom:

 • Svetovanje in strokovna pomoč pri uporabi, načrtovanju in gradnji delovnih in pomožnih prostorov ter opreme in instalacij za zagotavljanje sprejemljivih in/ali predpisanih ukrepov varstva pred požarom;
 • Svetovanje in strokovna pomoč pri načrtovanju, izbiri in vzdrževanju vgrajene opreme in naprav varstva pred požarom;
 • Svetovanje in strokovna pomoč pri uporabi obstoječih predpisov ter sprotno obveščanje o spremembah obstoječih in novih predpisih;
 • Svetovanje strokovna pomoč, usklajevanje in usmerjanje pooblaščenih in drugih vodilnih delavcev za izvajanje ukrepov varstva pred požarom;
 • Analiza in preučevanje varstva pred požarom, priprava optimalnih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter spremljanje in nadzor izvajanja ukrepov;
 • Analiza in preučevanje varstva pred požarom, priprava optimalnih tehničnih in organizacijskih ukrepov ter spremljanje in nadzor izvajanja ukrepov;
 • Svetovanje in strokovna pomoč pri organizaciji internega spremljanja in nadzora izvajanja ukrepov;
 • Svetovanje, strokovna pomoč in izvajanje usposabljanj in poučevanj;
 • Svetovanje, strokovna pomoč in vodenje predpisanih evidenc;
 • Svetovanje, strokovna pomoč in izdelava evakuacijskih načrtov in požarnih redov;
 • Svetovanje, strokovna pomoč in organizacija pregledov hidrantov in gasilnikov.