Kadilnice - pregled in preizkus delovanja

Ustreznost in pogoje, ki jih mora izpolnjevati kadilnica določa Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kadilnica Uradni list RS 80/2007 z dne 4. 9. 2007, 'Kadilski zakon'.

  • Prvi preskus in meritve pravilnosti prezračevalnega sistema delovanja kadilnice
  • Skladnost in prvi preizkus kadilnice izvaja EKOSYSTEM, skladno s pooblastili. Preizkus se izvaja z meritvami in pregledom naslednjih parametrov: meritve prezračevanja, razlike tlakov-podtlak, nadtlak. Ravno tako, izvedemo meritve koncentracij ogljikovega monoksida- CO, nikotina, kadmija in alveolarnega deleža prahu.
  • Na podlagi meritev se izdela poročilo in pripravi tehnična dokumentacija, ki vsebuje zlasti roke, na koliko časa je treba opraviti posamezne vzdrževalne postopke, glede na 28.-30. člen Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb (UL RS 42/02).

KADILNICA:

Kadilnica mora biti zaprt prostor v celotni površini vseh pripadajočih sten in stropa, z drsnimi vrati, ki se morajo samodejno zapirati in so običajno v zaprtem položaju. Zaprta okna in vrata se štejejo kot del stene. Nad ali ob vratih kadilnice mora biti označba z dobro vidnim napisom »kadilnica« in z navedbo števila oseb, ki jih kadilnica lahko istočasno sprejme. Kadilnica mora biti opremljena s prezračevalnim sistemom, ki je sestavni del kadilnice, in je fizično ločen od drugega prezračevalnega sistema zaprtega javnega ali delovnega prostora, v katerem je kadilnica. S tobačnim dimom onesnažen zrak iz kadilnice ne sme prehajati v druge zaprte prostore zaprtega javnega ali delovnega prostora.

Lastnik, najemnik ali upravitelj zaprtega javnega ali delovnega prostora, v katerem je kadilnica, mora zagotoviti, da je kadilnica skupaj s prezračevalnim sistemom vzdrževana v skladu z navodili proizvajalca in da ustreza predpisom iz varnosti in zdravja pri delu in opravljenim meritvam.

PREZRAČEVALNI SISTEM KADILNICE:

Prezračevalni sistem kadilnice mora delovati avtomatsko in zagotavljati, da ni uhajanja tobačnega dima v prostore iz prejšnjega odstavka tudi po tem, ko je zadnja oseba zapustila kadilnico. Prezračevalni sistem kadilnice mora glede na zaprt prostor, iz katerega je vhod v kadilnico, v sami kadilnici zagotavljati podtlak najmanj 5 Pa pri zaprtih vratih kadilnice. Kadilnica mora biti opremljena z napravo, ki meri in prikazuje stanje podtlaka.

Prezračevalni sistem kadilnice mora vključevati najmanj dovod vtočnega, odvod odtočnega zraka in izpust zavrženega zraka v atmosfero skladno s standardom SIST EN 13779. Kot vtočni zrak v kadilnico je dovoljeno uporabiti zunanji zrak ali zrak iz prostorov z nizko stopnjo onesnaženosti zraka po standardu iz prejšnjega odstavka.

Vtok zraka v kadilnico mora biti vsaj 35 l/s na osebo ob učinkovitosti prezračevanja 1,0 in ob upoštevanju zasedenosti površine poda kadilnice 0,7 m2/osebo.

V primeru, da se s tobačnim dimom onesnažen zrak iz kadilnice po prezračevalnem sistemu odvaja skozi druge prostore, mora biti odveden podtlačno.