Meritve elektromagnetnih sevanj

Elektromagnetno sevanje je sevanje, ki pri uporabi ali obratovanju vira sevanja v njegovi bližnji ali daljni okolici povzroča elektromagnetno polje, in je tveganje za škodljive učinke za človeka in živo naravo. Bližnje polje je elektromagnetno polje v neposredni bližini vira sevanja, kjer elektromagnetno polje nima značilnosti ravnega valovanja. Daljno polje je elektromagnetno polje na vplivnem področju vira sevanja, vendar toliko daleč od vira, da že ima značilnost ravnega valovanja.

Vir sevanja so lahko visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje obremenjuje okolje z elektromagnetnimi sevanji.

Skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS št. 70/1996) izvajamo meritve elektromagnetnih sevanj (električna poljska jakost E(V/m) in gostota magnetnega pretoka B(µT)) za nizkofrekvenčne vire v frekvenčnem območju od 5 Hz do 10 kHz, za katero imamo pridobljeno akreditacijsko listino (št. LP-077). V delovnem okolju pa izvajamo meritve elektromagnetnih sevanj v frekvenčnem območju od 5 Hz do 6 GHz.

Laboratorij ima pooblastilo ministrstva za okolje in prostor RS št.: 35445-8/2021-2550-2 z dne 21.12.2021 ter dovoljenje za delo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS št.: 10200-28/2013/8 z dne 06.02.2017.