Meritve emisij snovi v zraku

EKOSYSTEM, ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., Špelina 1, 2000 Maribor je pooblaščen za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi v zrak in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja v obsegu, ki vključuje:

 • izdelavo načrta meritev emisije snovi v zrak, vključno z določitvijo ciljev merjenja emisij snovi in opredelitvijo za emisijo snovi v zrak pomembnih parametrov obratovanja naprave,
 • izdelavo strategije vzorčenja in vzorčenje odpadnih plinov,
 • izdelavo načrta za beleženje časa obratovanja naprave in ocenjevanje letnega časa obratovanja naprave zaradi izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak,
 • merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov,
 • merjenje prostorninskega pretoka odpadnih plinov in izračun masnega pretoka snovi v odpadnih plinih, emisijskega deleža, stopnje zmanjšanja emisije, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednost,
 • ocenjevanje razpršene in ubežne emisije snovi v zrak,
 • izračunavanje emisijskih faktorjev, če so za napravo, za katero se izvajajo prve meritve ali obratovalni monitoring, določene njihove mejne vrednosti,
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah emisije snovi in izdelavo ocene o letni emisiji snovi v zrak,
 • merjenje koncentracije snovi v odpadnih plinih ter preračunavanje rezultatov meritev na enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normnih pogojih in na predpisano računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je njena vrednost za posamezni vir onesnaževanja določena s predpisi o emisiji snovi v zrak z naslednjimi akreditiranimi metodami:
  • merjenje hitrosti in volumskega pretoka odpadnih plinov v odvodnikih po standardu SIST ISO 10780:1996 in SIST EN ISO 16911-1:2014
  • merjenje vlage odpadnih plinov (H2O) po standardu SIST EN 14790:2017,
  • merjenje emisije celotnih organskin snovi razen organskih delcev, izražen kot celotni ogljik (TOC) po standardu SIST EN 12619:2013,
  • merjenje emisije celotnega prahu po standardu SIST EN 13284-1:2018.