Meritve hrupa v naravnem in življenjskem okolju

Izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa je predpisano s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur l. 105/2008) ter:

 • ISO 1996-1:2016: Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju-1. del: Osnovne veličine in ocenjevalni postopki
 • ISO 1996-2:2017: Opis, merjenje in ocena hrupa v okolju-2. del: Določitev nivojev zvočnega tlaka
 • Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 43/2018, 59/2019)

Izvedba prvih meritev in obratovalnega monitoringa obsega:

 • merjenje ravni hrupa za izračun konične in ekvivalentne ravni hrupa;
 • merjenje ravni hrupa z dinamično nastavitvijo merila na »I« (impulz) za izračun popravka zaradi izrazitih impulzov v hrupu;
 • merjenje ravni hrupa v terčnih pasovih slišnega frekvenčnega spektra
 • izračun dnevne in nočne ravni hrupa kot posledice emisije obravnavanega vira hrupa;
 • izdelavo poročila o opravljenih meritvah in izračunu obremenitve okolja s hrupom.

Mejna vrednost ravni hrupa je vrednost ravni hrupa, določena z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 43/2018, 59/2019) za posamezno območje varstva pred hrupom v naravnem ali življenjskem okolju za dnevni in nočni čas glede na občutljivost območja za učinke hrupa, na podlagi katere se določa čezmerna obremenitev s hrupom in je:

 • mejne vrednosti kazalcev hrupa za območje (mejna raven)
 • mejne vrednosti kazalcev hrupa za posamezni vir hrupa (mejna raven za vir hrupa)
 • mejne kritične vrednosti kazalcev hrupa za območje (kritična raven)
 • mejne vrednosti koničnih ravni kazalcev hrupa za območje (za vir hrupa)

Pooblastilo št. 35445-9/2021-3 za izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa.