Meritve parametrov delovnega okolja

Meritve parametrov toplotnih razmer - mikroklime
Meritve delovnega okolja-toplotnih razmer zajemajo merjenje naslednjih parametrov in izračun. kazalnikov toplotnega udobja (PMV), izračun kazalnikov dela na vročem (WBGT), izračun kazalnikov dela na mrazu (IREQ), merjenje relativne vlažnosti zraka, hitrosti gibanja zraka, temperature (tudi monitoring in daljše časovno merjenje), meritve kontaktnih temperatur.
Namen meritev je zagotavljanje ukrepov za ohranjanje in krepitev zdravja ter predvsem ugotoviti kakšni so parametri delovnega okolja, ki so za delavca ugodni (ugodno počutje glede na vrsto dela, ki ga upravlja) in ugotavljanje notranjega okolja v pogledu kakovosti zraka in toplotnega okolja.

Meritve osvetljenosti in svetlosti/bleščanja z izračunom indeksa bleščanja URL
Meritve osvetljenosti izvajamo na delovnih in/ali merilnih mestih. Merimo tudi osvetlejnost cest in drugih javnih površin,… Namen meritev osvetljenosti je ugotoviti primernost razsvetljave za opravljanje posameznih opravil (ustreznost glede na vrsto dela). Merimo naravno, umetno in kombinirano osvetljenost in svetlost. Pred izvedbo meritev izmerimo tudi osvetljenost severnega neba pod kotom 45° (pokritost neba z oblaki). Zunanjo osvetljenost izmerimo dvakrat, pred začetkom meritve in po končanju meritve. Na podlagi dobljenih rezultatov, ki jih vpišemo v merilni list se izdela zapisnik/poročilo s strokovnim mnenjem. Ravno tako zabeležimo podatke glede zahtevane stopnje barvne reprodukcije glede na standard SIST prEN12464 oznaka Ra.

Meritve ekvivalentne ravni hrupa s frekvenčno analizo na delovnih mestih
Meritve hrupa izvajamo skladno s standardom SIST ISO 9612; SIST ISO 1999 in Pravilnikom o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. list RS, št. 17/2006 in 18/2006), določimo značilno dnevno in tedensko izpostavljenost ter konično raven hrupa. Izvaja se na vsake tri leta in glede na oceno tveganja.

Meritve vibracij na delovnih mestih in opremi
Pod meritvami vibracij razumemo oceno ustreznosti delovnega mesta glede izpostavljenosti vibracijam oz. ugotovimo škodljivost delavceve izpostavljenosti vibracijam (celega telesa ali rok). Meritve vibracij izvajamo skladno z Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Ur. L. RS št: 94/2005). Izvaja se na vsake tri leta in glede na oceno tveganja.

Meritve elektromagnetnih sevanj V okviru meritev se ugotavlja ustreznost deovanega mesta glede na vire elektromagnetnih sevanj kot so: katodnih cevi monitorjev, transformatorskih postaj itd…
Meritve izvajamo glede na:
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. L. RS št.: 70/96 ) Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur.L: RS št. 70/96) Merilna metoda privzeta po standardih1:

  • SIST ENV 50166-1 1995
  • SIST ENV 50166-2 1995

Meritve UV-sevanj A, B, C
Merimo UV-sevanja A, B, C, ki jih povzročajo viri kot so npr. solariji.
Namen meritev je ugotoviti površinsko gostoto moči v delovnem času.

  • SIST EN 61228:2001, Method of measuring and specifying the UV-radiation of ultraviolet lamps used for sun-tanning
  • SIST EN 61228:2001/A1:2001, Method of measuring and specifying the UV-radiation of ultraviolet lamps used for sun-tanning

Izvaja se na vsake tri leta in glede na oceno tveganja.

Meritve zaščite proti previsoki napetosti dotika, meritve strelovodnih napeljav
Meritve izvajamo na podlagi veljavnih pravilnikov in standardov. Postopki in metode za meritve so usklajeni z standardom SIST EN 12599: 2001.