Meritve vibracij na delovnem mestu

Izvaja se na vsake tri leta in glede na oceno tveganja.

Meritve vibracij izvajamo skladno z Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Ur. L. RS št: 94/2005).