Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

Skladno z 5. členom UREDBE o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 07.04.2008 IZDELUJEMO načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki.

KDAJ SE IZDELA?

Če je za gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta, nadomestno gradnjo ali odstranitev objekta predpisana pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, mora investitor k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Izdelati ga je potrebno v fazi izdelave projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

KAJ VSEBUJE?

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora glede na vrsto in količino gradbenih odpadkov vsebovati podatke o:

  • izločitvi nevarnih gradbenih odpadkov pred odstranitvijo objekta, če zadeva pridobitev gradbenega dovoljenja tudi odstranitev objekta,
  • ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču,
  • obdelavi gradbenih odpadkov na gradbišču,
  • predvideni prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in ravnanju z njim,
  • predvideni prostornini uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču,
  • količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov,
  • količinah in vrstah gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo,
  • predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki mora v zvezi s predvidenimi količinami gradbenih odpadkov in z načini njihove obdelave upoštevati usmeritve iz operativnega programa varstva okolja na področju ravnanja z gradbenimi odpadki.