Načrt ravnanja z odpadki

Skladno z 5. členom Uredbe o ravnanju z odapdki, Uradni list RS, št. 34/2008 z dne 07.04.2008 izdelujemo načrt ravnanja z odpadki.

KDAJ SE IZDELA?

Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem koledarskem letu nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih odpadkov, mora zagotoviti izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki, s katerim se določijo ukrepi preprečevanja nastajanja odpadkov in načini ravnanja z nastalimi odpadki.

KAJ VSEBUJE?

  • podatke o vrstah, količinah in virih nastajanja odpadkov in predvidenih trendih njihovega nastajanja;
  • opis obstoječih in predvidenih tehničnih, organizacijskih in drugih ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje in zdravje ljudi in preglednico z navedbo rokov izvedbe načrtovanih ukrepov;
  • opis obstoječih in predvidenih načinov ravnanja z nastalimi odpadki s podatki o: začasnem skladiščenju odpadkov, oddaji ali prepuščanju odpadkov zbiralcu odpadkov, trgovcu oziroma izvajalcu obdelave odpadkov, obdelavi odpadkov, ki jo izvaja ali namerava izvajati sam, lastni obstoječi in načrtovani napravi za obdelavo odpadkov.

PERIODIKA IZDELAVE NAČRTA IN PREVERJANJE!

Povzročitelj odpadkov mora načrt gospodarjenja z odpadki izdelati za štiri leta in ga vsako leto pregledati in ustrezno popraviti. Pri izdelavi načrta gospodarjenja z odpadki mora povzročitelj odpadkov glede obdelave odpadkov upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki.

Načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki:

KDAJ SE IZDELA?

Povzročitelj azbestnih odpadkov mora izdelati načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki mora glede predvidene količine odpadkov, ki vsebujejo azbest, in načini ravnanja z njimi upoštevati usmeritve iz operativnih programov varstva okolja na področju ravnanja z odpadki. Povzročitelj azbestnih odpadkov, ki bo pričel z dejavnostjo razgradnje opreme ali z razvojem oziroma raziskavami, pri katerih nastajajo šibko ali trdno vezani azbestni odpadki, mora poslati načrt gospodarjenja z azbestnimi odpadki ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja pred začetkom izvajanja dejavnosti, pri kateri nastajajo azbestni odpadki.