Ekosystem d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
T: (02) 450 23 70
F: (02) 450 23 71
E:

Enota Koper
Šmarska cesta 5D, 6000 Koper
T: (05) 625 01 86
F: (05) 625 01 89

Enota Ljubljana
Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana
T: (01) 256 02 02
F: (01) 256 01 93

Povpraševanje

Požarna varnost v stavbah

Požarna varnost v stavbah


Glede na Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) je med bistvenimi zahtevami, ki jih morajoizpolnjevati objekti, varnost pred požarom. Navedena je takoj za zahtevo mehanske odpornosti in stabilnosti, kar bi lahko razumeli, da je med najpomembnejšimi zahtevami. Požarnovarnostni ukrepi so tako načrtovani v okviru projektne dokumentacije v zasnovi ali študiji požarne varnosti. 

 Aleš Drnovšek, Ekosystem, d.o.o.


V zadnjih nekaj letih se je zakonodaja na področju varstva pred požarom kar temeljito spremenila, s tempa tudi načini načrtovanja samih objektov. Med najpomembnejšimi spremembami je Pravilnik o požarni varnosti v stavbah, ki je uvedel dva načina načrtovanja požarne varnosti v stavbah. Pri prvem načinu je določena uporaba tehnične smernice (TSG-01-001:2005), ki jo je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, pri drugem načinu pa je predvidena uporaba drugih smernic. Z njihovo uporabo moramo doseči vsaj enako stopnjo varnosti pred požarom kot s projektiranjem po tehnični smernici. Slednja je sestavljena iz naslednjih delov: 

  •   širjenje požara na sosednje objekte, 

  •   nosilnost konstrukcije in širjenje požara ter dima po stavbah, 

  •   evakuacijske poti in sistemi za javljanje ter alarmiranje, 

  •   naprave za gašenje in dostop gasilcev.


Smernica TSG je prva izmed smernic, ki jih je začelo izdajati ministrstvo. V strokovnih krogih smernicani najbolje ocenjena, mogoče tudi zato, ker je prva. Je v slovenskem jeziku in napisana tako preprosto, da je uporabna za enostavne objekte. 


 Za objekte je treba izdelati zasnovo ali študijo požarne varnosti ter izkaz požarne varnosti. Vrsta elaborata in kdo jo sme izdelati sta odvisna od zahtevnosti objekta. Za manj zahtevne objekte lahko zasnovo izdela odgovorni projektant, ki je vpisan v imenik odgovornih projektantov v skladu z Zakonom o graditvi objektov in je opravil posebni ali dopolnilni izpit iz arhitekturnega ali tehničnega projektiranja. Zasnovo za zahtevne objekte in študijo požarne varnosti lahko izdela samo odgovorni projektant študije požarne varnosti. 


 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah je uvedel tudi Izkaz požarne varnosti. V njem je zapisan povzetek vsebine strokovnega dela študije požarne varnosti oziroma ukrepov, ki se nanašajo na požarno varnost. Tega lahko izpolni odgovorni projektant požarne varnosti, ki je izdelal študijo požarne varnosti, oziroma odgovorni projektant, ki je izdelal zasnovo požarne varnosti. Stolpec »izvedeni ukrepi« izpolni odgovorni projektant ob koncu gradnje.


V študiji požarne varnosti mora biti zajeto: 

  1. opis zasnove objekta, 

  2.  opis dejavnosti ali tehnoloških procesov, ki se bodo izvajali v objektu, 

  3.  seznam požarno nevarnih prostorov, naprav in opravil, 

  4.  ocena požarne nevarnosti, ki jo sestavljajo: 

            možni vzroki za nastanek požara, 

             - vrste ter količina požarno nevarnih snovi (požarna obremenitev),

             - pričakovani potek požara in njegove posledice;

     5.  ukrepi varstva pred požarom, ki jih sestavljajo: 

            - zasnova požarne zaščite v objektu (načrtovanje požarnih in dimnih sektorjev ter morebitne nadaljnje delitve, vgrajeni               sistemi aktivne požarne zaščite in drugo), 

            - požarna odpornost zunanjih in notranjih delov objektov, 

            -  določitev odmikov od sosednjih objektov in parcel glede na požarne lastnosti zunanjih delov objektov,

            - odziv na ogenj za gradnjo objekta predvidenih gradbenih proizvodov, 

            - ukrepi varstva pred požarom pri načrtovanju električnih, strojnih in drugih tehnoloških napeljav ter naprav v objektu, 

            -  zagotavljanje hitre in varne evakuacije, 

            -  načrtovanje neoviranega in varnega dostopa za gašenje in reševanje, 

            - nadzor vpliva požara na okolico.


Izdelava študije požarne varnosti za zahtevne objekte 


Pravkar je v gradnji eden največjih objektov v Sloveniji, stanovanjsko-poslovno-hotelski kompleks na območju nekdanje Avtomontaže v Ljubljani. 


Predvidena je gradnja večstanovanjskih objektov (821 stanovanj) in poslovno-trgovske stolpnice ter nove povezovalne ceste. Kompleks tvorijo trije sklopi objektov, ki so nad terenom med seboj ločeni, v podzemnem delu pa jih povezuje štirietažna garaža. Ob Celovški cesti je poslovno-trgovski sklop, ki ga tvorita poslovna stolpnica in nižji trgovski objekt. 


Projektiranje je bilo zelo zahtevno, saj objekti združujejo zelo veliko dejavnosti (stanovanja, trgovski center, štiri etaže garaž, trgovine, hotel, casino, kongresni center, poslovni prostori), kakor tudi arhitekturnih posebnosti (stavba višine 55 m, velikost 300x80m, odprt atrij višine 28 m, s katerim so povezane vse trgovine, stekleno stopnišče v atriju, dvojna fasada).


Trgovske površine so predvidene v šestih etažah poslovnega objekta. Preboj skozi plošče v središču tlorisa tvori enoten atrij od tretje kleti do drugega nadstropja. Trgovine so povezane s tekočimi stopnicami in panoramskimi dvigali. V objektu so predvideni različni lokali neživilske dejavnosti, bistroji, restavracija, igralnica in živilski supermarket.


Pisarniški prostori so predvideni od 3. do 10. nadstropja. Hotel je umeščen v severnem delu objekta. V pritličju je hotelska avla z recepcijo, v ostalih nadstropjih pa so umeščene hotelske sobe in apartmaji. Restavracija s kuhinjo je locirana v tretjem nadstropju.


Cilj požarne zaščite je zavarovanje oseb in premoženja v največji možni meri. Požarno in eksplozijsko zaščito smo v objektu zasnovali na: 

    - uporabi pasivnih gradbenih ukrepov (požarni sektorji, izbira gradbenih materialov), 

    - uporabi aktivnih ukrepov požarne zaščite (javljanje požara, sistemi gašenja in odvoda dima ter toplote), 

    - uporabi sistemskih organizacijskih ukrepov protipožarne zaščite.


Na prvem mestu je varnost zaposlenih in obiskovalcev ter zagotovitev varne evakuacije. Objektvertikalno povezuje več evakuacijskih stopnišč, v katerih se zaradi povečane varnosti ustvarja nadtlak.Ker se pri požaru v prostoru zaradi gorenja ustvarja nadtlak, nam povišan tlak v predprostoru prepreči vdor dima skozi špranje na stopnišče in predprostore stopnišč. V primeru odprtja stopniščnih vratv goreče nadstropje, velika količina zraka, ki ga dovajamo v stopnišče in pri odprtih vratih priteka v goreči prostor, zadrži požar in tudi dim ter toploto znotraj nadstropja. S tem zagotovimo varno evakuacijsko stopnišče tudi za gašenje, saj gasilska intervencija poteka preko stopnišča. Do stopnišč vodijo evakuacijsko varni hodniki, ki zagotovijo čim krajše in varne evakuacijske poti. V objektu je predvideno tudi gasilsko dvigalo. 


Z ustrezno kombinacijo sistema avtomatskega javljanja in gašenja požara je doseženo hitro alarmiranje zaposlenih in obiskovalcev ter s tem pričetek evakuacije. Sistem avtomatskega gašenja-šprinkler zagotovi avtomatski pričetek gašenja. Požarna centrala odvisno od mesta požara krmili avtomatsko zaustavitev prezračevanja, vklopi odvode dima in toplote ter spuščanje dimnih zaves. V objektu je predvidena vodena evakuacija prek sistema ozvočenja. 


Glede na požarno statistiko, največ ljudi v primeru požara umre zaradi dima in ne zaradi direktnega učinkovanja ognja. Zato je bila posebna pozornost pri načrtovanju protipožarnih ukrepov posvečena nadzoru dima in toplote v stavbi. Če nastane požar v večji trgovini, ki je odprta v atrij, se avtomatsko vklopi sistem odvoda dima in toplote iz te trgovine. S tem se prepreči vstop dima v atrij ter posledično na glavno komunikacijsko pot. Če pride do požara v atrijskem delu objekta, se vklopi sistem odvoda dima in toplote v atriju. Avtomatsko se spustijo tudi dimne zavese, ki usmerjajo dim čim hitreje proti atriju, hkrati pa preprečujejo vdor dima v trgovine in v hodnike višje ležečih nadstropij. Dovod zraka je predviden v tretji kleti. 


V kleteh je predviden sistem odvoda dima in toplote prek potisnih ventilatorjev (Jet sistem). Ti ne potrebujejo klasičnega cevnega razvoda. Za dokaz ustreznosti sistema za primer požara, je bila izvedena tudi računalniška simulacija (CFD). Izdelalo jo je podjetje COLT International GmbH. Tak sistem odvoda dima in toplote do sedaj v Sloveniji še ni nikjer projektiran ali izgrajen. Vsi varnostni sistemi bodo napajani prek vodnikov z ohranitveno funkcijo v primeru požara. Taki vodniki npr. zdržijo 90 minut pod polno obremenitvijo v visoko razvitem požaru (npr. pri 900°C). Napajanje sistemov je predvideno prek baterijskih napajanj in agregata. 


Tako pri odvodu dima in toplote kakor tudi na drugih področjih so predvidene rešitve, ki v Sloveniji še niso bile projektirane ali izvedene. Åž pravimi rešitvami, uporabo zadnjega stanja tehnike in ustreznim konceptom požarne varnosti dosežemo, da je objekt požarno varen za zaposlene in obiskovalce.

Vse objave