Ocene in poročila vplivov na okolje ter revizije poročil

Za pridobitev gradbenega dovoljenja za določen poseg na območju investitor glede na vrsto posega potrebuje:

  • Okoljevarstveno soglasje za katero je potrebno izdelati Poročilo vplivov na okolje. Okoljevarstveno soglasje je potrebno za posege večjega obsega, kateri so določeni v Uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS št. 78/06, 72/07). Vsako izdelano Poročilo o vplivih na okolje potrebuje tudi revizijo (Zakon o varstvu okolja 41/04 – 55. clen), katero izdela okoljski izvedenec, ki pri pripravi poročila ni sodeloval. Okoljski izvedenec mora biti vpisan v register pri Ministrstvu za okolje in prostor.

    Ekosystem izdeluje tudi revizije poročil vplivov na okolje, katerih izdelovalci so bile druge pravne ali fizične osebe. V poročilu o vplivih na okolje so identificirani potencialni viri obremenitve okolja ter ovrednotene posledice teh vplivov glede prizadetosti na razne sestavine okolja (hrup, vode, emisije snovi v zrak, odpadki, tla, podtalnica, elektromagnetno sevanje, ….). Definiran je tudi program ukrepov in zahtev, ki jih je potrebno upoštevati za zmanjšanje vplivov obravnavane dejavnosti na obremenitev okolja.

  • Za manjše posege, ki ne zapadejo med postopke presoje vplivov na okolje, izdelujemo oceno o vplivih na okolje katerih glavni namen je določitev vplivnega obmocje posega. Velikost vplivnega območja potrebujejo projektanti, saj mora le to biti sestavni del vsakega PGD projekta. Pričakovani vplivi na okolico se določijo glede na lastnosti nameravanega posega ob upoštevanju gradbenih in drugih predpisov ter pogojev za gradnjo, predvideno dopustno emisijo snovi ali energije iz objekta v okolico in druge vplive objekta na sosednje nepremičnine ter na zdravje ljudi, ki se v njih nahajajo.