Opravljanje periodičnih pregledov delovne opreme

Delodajalec mora zagotoviti, da delovno opremo po namestitvi in pred prvim zagonom, ali po premestitvi na drugo delovno mesto, pregleda pristojna oseba, ki izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da je delovna oprema pravilno nameščena in da deluje v skladu s predpisi. Delodajalec mora zagotoviti periodične preglede in preskuse delovne opreme v rokih, ki jih je določil proizvajalec.
V primeru, da proizvajalec ne določi roke za periodične preglede, se roki za periodični pregled se določijo v oceni tveganja in ne smejo biti daljši od 36 mesecev.
Delodajalec mora zagotoviti nadzor nad delovno opremo, katere uporaba je lahko nevarna ali škodljiva za delavce:

 • z rednimi kontrolnimi pregledi in, kjer je potrebno, s preskusi, ki jih opravijo pristojne osebe v skladu s predpisi in
 • s posebnimi pregledi, ki jih opravijo pristojne osebe, če pride do izjemnih okoliščin, ki lahko ogrozijo varnost delovanja delovne opreme (npr. sprememba načina dela, poškodba opreme pri delu, nevarni pojav ali daljše obdobje nedelovanja), da se zagotovi upoštevanje varnostnih in zdravstvenih zahtev ter pravočasno odkrivanje in odpravljanje napak.

Nekatere skupine delovne opreme:

 • Delovna oprema, pri kateri nastaja statična elektrina
 • Delovna oprema, pri kateri nastaja in se izloča prah
 • Delovna oprema z nevarnimi snovmi
 • Delovna oprema, pri kateri nastajajo visoke ali nizke temperature
 • Delovna oprema, pri kateri nastaja hrup in tresljaji
 • Delovna oprema z nevarnimi sevanji
 • Premična delovna oprema z ali brez lastnega pogona
 • Delovna oprema za dviganje bremen
 • Delovna oprema za dviganje nevodenih oziroma prosto visečih bremen
 • Uporaba delovne opreme za začasno delo na višini

»Stroj« je:

 • sklop povezanih delov ali komponent, od katerih se vsaj eden giblje, z ustreznimi stikali, krmiljem in energetskimi napeljavami itd., ki so povezani zaradi določene uporabe, še posebej za predelavo, obdelavo, premikanje ali pakiranje materiala
 • sklop strojev, ki so, da se doseže isti cilj, razmeščeni in krmiljeni tako, da delujejo kot povezana celota,
 • zamenljivo opremo, ki spreminja funkcijo stroja in je dana na trg z namenom, da jo upravljavec sam poveže s strojem ali nizom različnih strojev ali z vlečnim strojem, če ta oprema ni rezervni del ali orodje.

»delovna oprema« je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu;