Ekosystem d.o.o.
Špelina ulica 1, 2000 Maribor
T: (02) 450 23 70
F: (02) 450 23 71
E:

Enota Koper
Šmarska cesta 5D, 6000 Koper
T: (05) 625 01 86
F: (05) 625 01 89

Enota Ljubljana
Cesta v Gorice 40, 1000 Ljubljana
T: (01) 256 02 02
F: (01) 256 01 93

Povpraševanje

Pooblastila za opravljanje dejavnosti na področju varstva, zdravja zaposlenih

Akreditacijske listine

Ekosystem d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-077 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

 • Meritve hrupa
 • Meritve elektromagnetnega sevanja
 • Meritve emisij snovi v plinastem stanju
 • Meritve v prahu delovnem okolju

Pooblastila

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 • Odločba št. 10200-28/2013/8 z dne 06-02-2017 za dovoljenje za delo za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu:
  • Opravljanje periodičnih in drugih preiskav fizikalnih škodljivosti in kemičnih škodljivosti v delovnem okolju;
  • Opravljanje periodičnih in drugih pregledov in preizkusov delovne opreme;
  • Izdelovanje strokovnih podlag za izjavo o varnosti;
  • Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za varno delo;

Ministrstvo za obrambo, uprava RS za zaščito in reševanje:

 • Pooblastilo za pregledovanje in preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite izdalo: Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje št. 8450‑95/2011-7-DGZR, z dne 01.09.2016
 • Pooblastilo za izvajanje usposabljanj za varstvo pred požarom (Št. 8450-134/2011-10);
 • Imenovanje za opravljanje tehničnih in kontrolnih preizkusov zaklonišč ter izdajanje potrdil o primernosti zaklonišč (Št. 843-11/2019-10);

Ministrstvo za okolje in prostor RS:

 • Pooblastilo za izvajanje prvih meritev ter obratovalnega monitoringa hrupa za vire hrupa (Št.: 35445-9/2021-2550-3 in Št.: 35435-12/2019-3);
 • Pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire elektromagnetnega sevanja (Št. 35445-8/2021-2550-2);
 • V Pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak (Št. poobl.: 35445-6/2024—2570-4);

Strokovni izpiti glede na ZGO-1 (vpisani v imenik odgovornih projektantov pri IZS):

 • 5 diplomiranih elektro inženirjev z opravljenim strokovnim izpitom glede na ZGO-1 za tehnično projektiranje načrtov električnih inštalacij in električne opreme ter načrtov telekomunikacij;
 • 1 diplomiran strojni inženir z opravljenim strokovnim izpitom glede na ZGO-1 za tehnično projektiranje načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme;
 • 2 diplomirana inženirja z opravljenim strokovnim izpitom glede na ZGO-1 s področja požarne varnosti;

Podjetje ima za izvajanje storitev sklenjeno zavarovanje odškodninske odgovornosti iz dejavnosti.