PREGLEDI ZAKLONIŠČ

Namen zaklonišč

Zaklonišča so namenjena zaščiti ljudi pred vojnimi nevarnostmi in zaščiti pred radioaktivnim sevanjem ob morebitni jedrski ali drugi radiološki nesreči. Glede na svojo trdnost so primerna tudi kot zasilno prebivališče neposredno po potresu, ko se tla še niso umirila, zaklonišča - depoji pa se uporabljajo za zaščito kulturne dediščine.

Zaščitne lastnosti zaklonišč in zaklonilnikov se določajo z njihovo odpornostjo proti mehanskim, radiacijskim, toplotnim ter kemičnim in biološkim učinkom. Zaščitne lastnosti zaklonišč se izražajo z velikostjo nadtlaka.

Zaklonilniki so lahko kletni ali rovni in so namenjeni zaščiti pred mehanskimi in toplotnimi učinki. Kletni zaklonilniki so preurejeni kletni ali drugi primerni prostori v objektih. Zgrajeni morajo biti iz trdnega in obstojnega materiala. V objektih, kjer se primerni prostori preuredijo v zaklonilnike, je treba zapreti oz. zatesniti nepotrebne odprtine ter utrditi strope in stene.

Rovni zaklonilniki so na odprtem prostoru zunaj objektov, kjer niso izpostavljeni ruševinam. So praviloma pokriti oziroma zaprti, lahko pa so tudi odprti. Za izdelavo konstrukcije se uporabljajo leseni elementi, jekleni nosilni in spojni elementi ter montažni armiranobetonski elementi.

Vzdrževanje zaklonišč

Vsa zaklonišča osnovne zaščite na območju države je treba redno vzdrževati. O zakloniščih ter o njihovem vzdrževanju in spremembah namembnosti se vodi evidenca. Za vzdrževanje zaklonišč in njihovo smotrno uporabo so odgovorni lastniki.

Za zagotovitev varnosti in funkcionalnosti zaklonišča mora lastnik ali upravljavec zaklonišča za osnovno zaščito pridobiti potrdilo o primernosti zaklonišča.

Upravljavec oziroma lastnik morata imeti knjigo vzdrževanja, v katero vpisujeta podatke o lastniku in upravljavcu zaklonišča, o vzdrževanju, kontrolnih preizkusih, opravljenih inšpekcijah in ukrepih ob ugotovljenih pomanjkljivostih.

Na podlagi kontrolnega preizkusa se za zaklonišče izda potrdilo o primernosti. Kontrolni preizkus se opravi za zaklonišča osnovne in dopolnilne zaščite vsakih pet let.

Kontrolni preizkus obsega:

  • pregled konstrukcije
  • pregled opreme za zapiranje odprtin
  • pregled opreme
  • pregled prezračevalnega sistema
  • pregled elektroenergetske napeljave
  • pregled navodil za uporabo in vzdrževanje zaklonišča
  • funkcionalni preizkus delovanja zaklonišča (samo pri zakloniščih osnovne zaščite).

Na podlagi opravljenega kontrolnega preizkusa izdela preglednik poročilo o kontrolnem preizkusu in na temelju tega izda potrdilo o primernosti. To velja pet let. Po en izvod o primernosti zaklonišča se pošlje pristojni občini, upravi in Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Pregled predpisov, ki urejajo zaklonišča:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 64/94, 33/2000) Odl.US: U-I-313/98, 87/2001, členi 64 - 68)
Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Ur. l. RS, št. 57/96)
Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike (Ur. list RS, št. 17/98, 26/98, 25/00, 38/01)
Navodilo o ugotovitvah tehničnega preizkusa zaklonišča
Navodilo o ugotovitvah kontrolnega preizkusa zaklonišča
Navodilo o zakloniščnem redu (Ur. list RS, št.1/97)