PROJEKTIVA

V okviru projektiranja izdelujemo skoraj vse elaborate, študije, načrte, ocene in poročila, ki so del dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. To so:

 • Ocene in poročila vplivov na okolje ter revizije poročil
 • Določitev vplivnega območja
 • Študije varstva pred požarom
 • Študija izvedljivosti alternativnoh sistemov za oskrbo z energijo
 • Elaborati učinkovite rabe energije v stavbah in elaborati zaščite pred hrupom v stavbah
 • Elaborati eksplozijske ogroženosti z oceno tveganja
 • Izdelava varnostnih načrtov
 • Izdelava požarnih redov z izvlečki
 • Izdelava evakuacijskih načrtov
 • Ocena požarne ogroženosti
 • Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
 • Načrt zaščite in reševanja