Strokovna presoja o skladiščenju gorljivih odpadkov

Izdelujemo potrebne dokumente s področja požarne varnosti glede na Uredbo o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS, št. 53/19).

Upravljavec skladišča odpadkov na prostem v skladu s predpisi s področja graditve objektov določi gradbeno-tehnične ukrepe varstva pred požarom v skladiščih odpadkov na prostem. Pri tem sodeluje z inženirjem s področja požarne varnosti in od njega pridobi izjavo o skladnosti gradbeno-tehničnih ukrepov varstva pred požarom v skladišču odpadkov na prostem z Uredbo. V izjavi inženir s področja požarne varnosti prikaže skladnost skladiščenja z gradbenotehničnimi zahtevami, predvsem z vidika zagotovitve požarnih sektorjev in požarnih polj, odmikov med požarnimi sektorji, med odpadki in objekti ter med požarnimi polji, glede zagotavljanja vode ali drugih sredstev za gašenje ter glede izpolnjevanja zahtev v zvezi z zagotavljanjem prestrezanja in zadržanja gasilnih vod.

Upravljavec skladišča odpadkov na prostem v primeru spremembe vrste ali količine skladiščenih trdnih gorljivih odpadkov, ki vplivajo na požarno varnost, zagotovi strokovno presojo, s katero se preveri ustreznost izvedenih gradbeno-tehničnih ukrepov, ki vplivajo na stanje varstva pred požarom v skladišču odpadkov na prostem. Strokovno presojo izdela inženir s področja požarne varnosti.

Izdelujemo tudi načrt požarne varnosti v skladu z 10. členom Uredbe, s katerim lahko z uporabo drugih gradbeno-tehničnih ukrepov zagotovimo enako ali višjo stopnjo požarne varnosti kot z ukrepi glede na Uredbo. Tako lahko upoštevamo tudi druge normativne dokumente s področja poažrne varnosti na odlagališčih kot so npr. WISH, VDS, CFPA, itd…