Usposabljanje delavcev iz požarne varnosti

Poleg usposabljanja za varnost in zdravje pri delu, izvajamo tudi usposabljanje iz varstva pred požarom skladno s Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom RS 64/95 ter požarnim redom.

Na koncu usposabljanja sledi preizkus znanja oz. izpolnitev vprašalnika (testa) in/ali ocenjevalnega lista. Vprašanja ali risanje manjkajočih sklopov na risbi so prilagojena delovnim opravilom in programu usposabljanja.

Pri praktičnem preizkusu usposobljenosti mora delavec doseči ustrezen nivo praktične usposobljenosti na svojem delovnem mestu. Praktično usposabljanje se izvaja glede na posamezna delovna mesta in opredelitve v oceni tveganja.

Poleg usposabljanja iz varstva pred požarom izvajamo tudi usposabljanje za varnost in zdravje pri delu.
Usposabljanje oseb za izvajanje evakuacije in gašenje:

  • http://www.ekosystem.si/tecaj_za_zacetno_gasenje_pozarov_oktober_november_december_2009-s74
  • Podlaga za usposabljanje:
  • V skladu z Pravilnikom o požarnem redu (Ur.l RS 52/2007) je potrebno izmed zaposlenih imenovati osebe odgovorne za gašenje požarov in izvajanje evakuacije.

    1. Za objekte in delovne prostore (posamezne mikrolokacije) z do 300 zaposlenimi v izmeni je potrebno za vsako izmeno in vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost (posamezne mikrolokacije), določiti osebo odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Na vsakih dodatnih 300 ljudi v izmeni se določi še dodatna oseba.

    2. Za objekte in delovne prostore, kjer je potrebno (posamezne mikrolokacije) izdelati požarni načrt, evakuacijski načrt (srednja požarna ogroženost) je potrebno za vsako izmeno in vsako lokacijo, kjer se opravlja dejavnost, določiti še po eno osebo odgovorno za gašenje začetnih požarov in izvajanje načrta evakuacije, ne glede na število delavcev iz prejšnje točke. Na vsakih 200 ljudi v objektu (posamezna mikrolokacija) mora določiti še po eno odgovorno osebo.