Usposabljanje za delo

Cilj usposabljanja za varno in zdravo delo je pridobivanje znanj, spretnosti in navad za varno opravljanje dela. Torej je potrebno doseči cilj, da je delavec usposobljen za varno opravljanje dela. Usposabljanje iz varstva pri delu sestoji iz:

  • usposabljanje za varno delo s preizkusom znanja
  • za varno delo s kemikalijami
  • za upravljanje viličarjev
  • za upravljanje dvižnih naprav
  • priprava strokovnih seminarjev in/ali delavnic in/ali tečajev po dogovorjenem programu in obsegu

Delodajalec mora delavca usposobiti za varno opravljanje dela ob sklenitvi delovnega razmerja, ob razporeditvi na drugo delo, ob uvajanju nove tehnologije in novih sredstev za delo ter ob spremembi v delovnem procesu, ki lahko povzroči spremembo varnosti pri delu.

Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti. Preizkus teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo preverja delodajalec na delovnem mestu. Delodajalec določi obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki delajo na delovnem mestu, kjer iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare in za tiste delavce, ki delajo na delovnih mestih, kjer so poškodbe pri delu in zdravstvene okvare pogostejše.

Usposabljanje se izvaja na osnovi izdelanega programa usposabljanja. Podlaga za izdelavo ustreznega programa usposabljanja je IZJAVA O VARNOSTI Z OCENO TVEGANJA. Usposabljanje mora biti prilagojeno posebnostim delovnega mesta, vrsti opravila in delavcevemu predznanju in se izvaja po programu, ki ga mora delodajalec po potrebi obnavljati in spreminjati njegovo vsebino glede na nove oblike in vrste nevarnosti.

Na koncu usposabljanja sledi preizkus znanja oz. izpolnitev vprašalnika (testa) in/ali ocenjevalnega lista. Vprašanja ali risanje manjkajočih sklopov na risbi so prilagojena delovnim opravilom in programu usposabljanja.

Pri praktičnem preizkusu usposobljenosti mora delavec doseči ustrezen nivo praktične usposobljenosti na svojem delovnem mestu. Praktično usposabljanje se izvaja glede na posamezna delovna mesta in opredelitve v oceni tveganja.

Poleg usposabljanja za varnost in zdravje pri delu, izvajamo tudi usposabljanje iz varstva pred požarom skladno s Pravilnikom o usposabljanju zaposlenih za varstvo pred požarom in o usposabljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom RS 64/95 ter požarnim redom.

1. Preizkusi teoretične usposobljenosti
Opisane morajo biti oblike preizkušanja teoretične usposobljenosti za varno delo ter način in merila za ugotavljanje takšne usposobljenosti. Pri tem je potrebno dati znanjem iz konkretnega dela programa večji poudarek oziroma težo.

2. Preizkusi praktične usposobljenosti
Opisane morajo biti oblike preizkušanja praktične usposobljenosti za varno delo ter način in merila za ugotavljanje takšne usposobljenosti.

V. DOKUMENTIRANJE USPOSABLJANJA IN PREIZKUŠANJA ZNANJA
Dokumentacija o usposabljanju in preizkušanju znanja so zapisniki:

  • zapisnik o izvedbi teoretičnega usposabljanja
  • zapisnik o izvedbi praktičnega usposabljanja
  • zapisnik o izvedbi teoretičnega preizkusa
  • zapisnik o izvedbi praktičnega preizkusa