VARSTVO PRED POŽAROM

  • Usposabljanje delavcev iz požarne varnosti
  • Pregledi aktivne požarne zaščite
  • Izdelava študije požarne varnosti
  • Izdelava evakuacijskih načrtov
  • Izdelava ocene požarne ogroženosti
  • Izdelava elaboratov eksplozijske ogroženosti
  • Izdelava strokovne presoje požarne varnosti glede na 16. člen Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Uradni list RS, št. 53/19)
  • Izdelava strokovne presoje, s katero se preveri ustreznost izvedenih gradbeno-tehničnih ukrepov, ki vplivajo na stanje varstva pred požarom v skladišču odpadkov na prostem, glede na 7. člen Uredbe o skladiščenju trdnih gorljivih odpadkov na prostem (Uradni list RS, št. 53/19)